Participanții la Conferința Națională au analizat cu exigență și responsabilitate activitatea organelor de conducere centrală și a celor locale, constatând că acestea și-au îndeplinit obligațiile statutare, sarcinile ce le-au revenit din Ordinul M.A.I. Nr.615/1996, din hotărârile Conferinței Naționale precedente și ale ședințelor Colegiului Central. Nu au fost semnalate încălcări.

În consens cu cerințele documentelor ce stau la baza activității noastre, a perfecționărilor ce au loc în structurile M.A.I. și în legislația ce privește condițiile de viață, cele sociale ale pensionarilor, Conferința adoptă următorul

Program de acțiune pentru perioada 2011-2015

I. În scopul întăririi organizatorice a Asociației se vor întreprinde:
 1. Până la sfârșitul trimestrului IV/2011, președinții de filiale și subfiliale vor convoca adunări ale membrilor Asociației, aducând la cunoștința acestora modificările și completările făcute la Statut, prevederile Programului de acțiune adoptat de Conferință, concretizând modul de îndeplinire a lor.
 2. O sarcină prioritară, permanentă, o constituie atragerea de noi membri în Asociație. Cu sprijinul Inspectoratelor Județene se va asigura ca cei trecuți în rezervă să fie îndrumați spre Asociație, explicându-li-se avantajele. Concomitent, vor fi depistate cadrele în rezervă și în retragere care nu sunt membri ai Asociației, cu precădere din localitățile mai îndepărtate de reședințele filialelor și subfilialelor. Semestrial se va analiza în birourile executive această activitate, iar în Consiliul Executiv, anual.
 3. Creșterea rolului subfilialelor în atragerea de noi membri, încasarea la timp a cotizației, angajarea membrilor la îndeplinirea unor misiuni specifice, organizarea unor activități recreative cu membrii și familiilor lor, ajutorarea celor în dificultate, cerând în acest scop sprijinul organelor administrației locale. Aceste aspecte și altele vor fi analizate semestrial în birourile executive ale filialelor și subfilialelor.
 4. Studierea și stabilirea de măsuri pentru constituirea de subfiliale în municipiul București și cele de județ, îndeosebi la Brăila, Covasna, Giurgiu, Sălaj, Tulcea, Vrancea, Gorj. După o documentre atentă, realistă, cu ajutorul inspectoratelor, se vor constitui, de la caz la caz, subfiliale pe centre de localități, unde sunt cel puțin 15 rezerviști, inclusiv din alte arme ale sistemului de apărare care nu aparțin M.A.I.
 5. Membrii Consiliului Executiv, a Colegiului Central și comitetelor de conducere ale filialelor, vor prezenta, cel puțin odată pe an, rapoarte asupra activității desfășurate în cadrul organului în care au fost aleși, sau a celui care le-a propus pentru această calitate.
 6. Consiliul Executiv va continua intervențiile necesare pentru aprobarea de către organele abilitate, a propunerilor făcute în ședința Colegiului Central din anul 2010 privind: modificarea Legii nr.80/1995 care privește înaintarea în grad a cadrelor în rezervă și în retragere, precum și a Ordinului M.A.I. nr.665/2008, referitor la înaintarea la gradul de general de brigadă și de sublocotenent.
II. Un obiectiv major, permanent actual pentru activitatea noastră îl constituie asigurarea asistenței sociale și de sănătate a membrilor noștri și familiilor lor.
 1. Împreună cu celelalte asociații similare din sistem, se vor face propuneri organelor abilitate pentru completarea Legii nr.263/2010, cu unele capitole distincte, referitoare la pensiile militare și ale polițiștilor.
 2. Se va interveni la conducerea Casei Sectoriale de pensii a M.A.I., pentru elaborarea metodologiei privind luarea în calculul pensiilor a perioadelor suplimentare de contribuție.
 3. Monitorizarea eliberării deciziilor de pensie, revizuite, sprijinind – conform actelor normative în vigoare, soluționarea eventualelor contestații de către Casa de pensii sectorială sau instanțe judecătorești.
 4. Acordarea de ajutoare bănești nerambursabile celor aflați în dificultate.
 5. Consiliul Executiv va întări legăturile cu Direcția Medicală din M.A.I. și Casa OPSNAJ, cu serviciile medicale județene, în scopul: – asigurării cu medicamente, conform prevederilor legale: proteze medicale, bilete de trimitere la stațiuni; – birourile executive ale filialelor vor face propuneri pentru repartizarea fondurilor bănești, conform precizărilor Consiliului Persoanelor Vârstnice.
III. Consiliul Executiv va acționa și în perioada următoare pentru cunoașterea și aplicarea prevederilor legislației, astfel:
 1. Sprijinirea membrilor Asociației, cărora prin deciziile de revizuire a pensiilor li s-a redus cuantumul acestora, în elaborarea unor modele de contestații adresate Comisiei Centrale a M.A.I. și de acțiuni introduse în instanță, în vederea menținerii pensiilor la nivelul celor aflate în plată în luna decembrie 2010.
 2. Realizarea unor consultări periodice, gen schimb de experiență, cu șefii departamentelor similare din celelalte asociații din Sistemul Apărării, Ordinii Publice și Siguranței Naționale, în vederea corelării acțiunilor necesare a fi întreprinse din punct de vedere juridic, pentru apărarea drepturilor legitime ale membrilor Asociației.
IV. Amplificarea și diversificarea relațiilor Asociației cu organele centrale și teritoriale ale M.A.I., în contextul modificărilor și perfecționării structurilor acestuia, a reducerii efectivelor.
 1. Consiliul Executiv va transmite birourilor executive ale filialelor, iar acestea birourilor executive ale subfilialelor, măsurile propuse de noi în acest sens, și aprobate, de conducerea ministerului, cu indicații concrete de aplicare.
 2. La nivelul fiecărei structuri a Asociației, vor fi învitați inspectorii șefi sau locțiitori ai acestora, să prezinte, periodic, informari cu privire la modificările structurale ale instituțiilor centrale și localităților rurale. – ținând seama de aceste modificări și de cele aprobate de minister se vor actualiza, până la finele anului curent, Protocoalele de colaborare cu inspectoratele generale și cele județene; – la nivelul filialelor și subfilialelor se va ține o evidență a cadrelor în rezervă care pot sprijini, pe zone și cartiere, cadrele active în diferite situații, stabilindu-se un sistem de legătură în acest sens, și o evidență a sprijinului acordat; – cei mai activi rezerviști, care au contribuit la soluționarea unor evenimente deosebite, pot fi propuși să fie înaintați la gradul următor, ori să primească alte stimulente, distincții, etc.
 3. Cel puțin odată la 6 luni, de comun acord cu șefii inspectoratelor județene, se va ține o analiză de evaluare a colaborării reciproce, a îndeplinirii prevederilor Ordinului M.A.I. nr.615/1996 și ale Protocoalelor, iar la conferințele județene și adunările subfilialelor se va analiza, ca punct distinct, această problemă. La începutul fiecărui an, președinții filialelor vor înainta Consiliului Executiv o informare, pentru anul expirat, pe această temă care, la rândul său, va înainta un raport ministrului de interne. Raportul respectiv va fi precedat de o analiză în Consiliul Executiv.
V. În contextul general al vieții culturale din țară și din M.A.I., Consiliul Executiv, birourile executive ale filialelor, cu sprijinul inspectoratelor locale și ale instituțiilor de profil județene, vor organiza unele acțiuni culturale, recreative cu membrii Asociației și familiile acestora.
 1. Participarea la programe artistice ale formațiunilor locale și a celor invitate; programe folclorice specifice zonei și obiceiurilor străvechi; excursii la locuri istorice și de cultură, etc.
 2. Intensificarea acțiunilor de publicare a unor articole în revistele de arme, în gazetele inspectoratelor județene. Difuzarea unor materiale semnificative, de referință, la posturile locale de radio și TV, în scopul cunoașterii mai temeinice a scopurilor și preocupărilor Asociației.
 3. Editarea anuală a Buletinului Asociației și sporirea numărului de membri ai asociației care colaborează la această publicație, mai ales a președinților de filiale și subfiliale.
 4. Cu ocazia Conferinței naționale și a ședințelor Colegiului Central se va organiza, în raport de posibilități, câte un stand de carte, în care vor fi expuse lucrări realizate de membrii Asociației.
VI. În contextul unor greutăți determinate de criza economică – care influențează și activitatea noastră –, Consiliul Executiv și birourile executive ale filialelor și subfilialelor vor acționa pentru întărirea financiară a Asociației, punându-se accent pe:
 1. Creșterea numărului membrilor, așa cum s-a precizat în raportul de activitate al asociației și a celui financiar-contabil;
 2. Stabilirea modului de încasare a cotizației (lunar, trimestrial, semestrial sau anual).

Analiza îndeplinirii prevederilor prezentului Program de acțiune se va face anual în Consiliul Executiv și semestrial în birourile executive ale filialelor.

Consiliul Executiv

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.