Stimaţi invitaţi,

Stimaţi camarazi,

La propunerea Consiliului Executiv, Colegiul Central a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a Asociaţiei în sesiune extraordinară, în vederea dezbaterii şi adoptării modificărilor şi completărilor ce se propun a fi aduse Statutului Asociaţiei, pentru a răspunde cât mai deplin obiectivelor şi scopurilor organizaţiei noastre, din prezent şi în perspectivă. De asemenea Conferinţei îi revine sarcina de a dezbate şi adopta documentele ce intră în atribuţiile Colegiului Central, precum şi unele măsuri organizatorice.

Conferinţa naţională a fost precedată de conferinţele anuale ale filialelor şi adunările generale ale subfilialelor, în care s-a evidenţiat faptul că la nivelul acestora s-a manifestat preocupare pentru înfăptuirea prevederilor Statutului, a rolului şi sarcinilor ce le-au revenit. Subliniem pregătirea în mai bune condiţii a conferinţelor de la filialele Bucureşti, Vaslui, Botoşani, Suceava, Iaşi, Galaţi, Bacău, Timiş, Cluj, Bihor, Vrancea, Mureş, Prahova, Sălaj, Covasna, Constanţa. La 27 dintre conferinţele judeţene au participat membri ai Consiliului Executiv, între care la 3 filiale – preşedintele Asociaţiei, la 11 prim-vicepreşedintele, iar la 5 preşedintele Comisiei de cenzori, prezenţă care a contribuit la mai buna pregătire şi desfăşurare a acestora.

La unele conferinţe judeţene au participat, ca invitaţi, parlamentari, prefecţi, subprefecţi, preşedinţi ai Consiliilor judeţene, reprezentanţi ai filialelor Asociaţiilor similare, din ale căror luări de cuvânt s-au desprins aprecieri pozitive privind activitatea şi conlucrarea cu organele administraţiei locale, confirmându-se recunoaşterea Asociaţiei noastre ca organizaţie de utilitate publică şi de binefacere.
Consiliul Executiv îşi exprimă convingerea că prin modul cum a fost pregătită Conferinţa, prin dezbaterile ce vor avea loc, şi mai ales prin hotărârile ce vor fi adoptate, aceasta va constitui o cotitură în activitatea Asociaţiei.

1. Primirea de noi membri în Asociaţie.
Datorită preocupărilor manifestate în cei 22 de ani de la înfiinţare, la 1 ianuarie 2013 Asociaţia noastră număra 21.384 de membri, fiind una din cele mai numeroase din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. Din totalul membrilor menţionaţi, un număr de 3.584 sunt înscrişi în filiala Bucureşti, peste 1.000 în filiala Prahova, 15 filiale cuprind între 501 – 1.000 de membri, 24 filiale sub 500 de membri, dintre care numai 4 (Caraş-Severin, Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa) au sub 200 de membri.
În ceea ce priveşte numărul de membri existenţi pe categorii de arme, la 1 ianuarie 2013, situaţia era următoarea: poliţişti – 15.219; jandarmi – 1.132; poliţişti de frontieră – 978; pensionari proveniţi din unităţile pentru Situaţii de Urgenţă – 954; penitenciare – 958 şi 2.143 din alte structuri ale ministerului.
Ca urmare a activităţilor desfăşurate de către comitetele de conducere şi birourile executive ale filialelor şi subfilialelor, în anul 2012 s-au înscris în Asociaţie 737 de noi membri, dintre care 82 în filiala Bucureşti, 46 în filiala Prahova, 39 filiala Braşov, 39 filiala Suceava, 37 filiala Bihor ş.a.
Cu toate că la unele filiale s-au obţinut o serie de rezultate bune în privinţa înscrierii de noi membri, trebuie să constatăm cu regret că în anul 2012 s-a înregistrat, per ansamblu, o scădere cu 3.957 a numărului de membri ai Asociaţiei, respectiv de la 25.341 la 21.384, dintre care 474 decedaţi, 48 mutaţi în alte asociaţii, iar 3.435 scoşi din evidenţă pentru neplata cotizaţiei timp de mai mulţi ani şi inactivitate. Ca urmare, în 33 de filiale numărul membrilor a scăzut, spre exemplu la filiala Argeş cu 276; Maramureş cu 179; Constanţa cu 135; Iaşi şi Mehedinţi cu 109; Suceava cu 105; Călăraşi cu 96; Braşov cu 91; Satu Mare cu 88; Bacău cu 78; Sălaj cu 72; Ialomiţa cu 68; Timiş cu 61; Bihor cu 60; Buzău cu 47; Alba cu 39; Brăila cu 28, etc.
În ceea ce priveşte numărul membrilor Asociaţiei, existenţi în raport cu cel al pensionarilor M.A.I. aflaţi în plată la 1 ianuarie 2013, cu rezultate mai bune, respectiv cu procente între 50% şi 72,22%, s-au înscris 18 filiale (Covasna – 72,22%; Arad, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Dâmboviţa, Galaţi, Harghita, Mureş, Neamţ, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vâlcea şi Vrancea), iar în 23 filiale procentul este sub 50%.
Raportat la efectivul total de pensionari titulari (militari şi poliţişti) aflaţi în plată la Casa de Pensii sectorială M.A.I., la data de 01.01.2013, procentajul celor care sunt şi membri ai Asociaţiei este de 41,04% faţă de 49,18% anterior, fapt ce se cere analizat cu toată responsabilitatea, întrucât ne îndepărtăm de obiectivul stabilit de Conferinţa Naţională din 2007 de a cuprinde ca membri ai Asociaţiei un procent de 80% din pensionarii M.A.I. aflaţi în plată.
În prezent cei 21.384 membri ai Asociaţiei sunt constituiţi în 41 filiale teritoriale şi 147 subfiliale, doar filialele Brăila, Covasna, Giurgiu, Gorj, Mehedinţi, Sălaj, Tulcea şi Vrancea neavând încă subfiliale.
Din datele prezentate mai sus, rezultă că deşi multe din filiale au obţinut rezultate notabile în activitatea de atragere a noi membri, în acest domeniu s-au înregistrat şi unele lipsuri şi neîmpliniri, datorate atât ineficienţei unor activităţi desfăşurate, existenţei unor structuri care nu au corespuns pe deplin dezvoltării Asociaţiei şi unor filiale, precum şi situaţiilor dificile prin care am trecut în această perioadă.
O situaţie aparte se constată la filiala Bucureşti unde, cu toate demersurile întreprinse la Direcţia Generală a Poliţiei Capitalei şi la alte unităţi ale M.A.I., nu s-a reuşit obţinerea spaţiilor necesare pentru constituirea subfilialelor, necesitate obiectivă pentru a-i cuprinde în activitate pe toţi membrii săi. Această situaţie s-a soldat cu scăderea drastică a numărului de membri, astfel că, la 1 ianuarie 2013, filiala a ajuns la 3.580 de membri faţă de 9.604 în 2010. Va trebui să întreprindem în continuare demersuri la conducerea M.A.I., a Direcţiei Generale a Poliţiei Capitalei, dar şi la alte componente ale administraţiei locale, în vederea asigurării spaţiului necesar pentru constituirea subfilialelor filialei Bucureşti. Apreciem că fără constituirea de subfiliale la filiala Bucureşti, nu se va putea cuprinde în activitate numărul ridicat al militarilor şi poliţiştilor care s-au pensionat.
Mâhnirea şi preocuparea noastră este aceea că aderarea la Asociaţie nu este cât de cât proporţională cu creşterea numărului celor trecuţi în rezervă şi în retragere, cu preponderenţă din generaţia ultimilor 10-12 ani, care ar putea fi propozabili pentru înlocuirea, inclusiv în organele de conducere ale Asociaţiei noastre, a celor cu vârste înaintate care şi-au făcut pe deplin datoria. Pentru rezolvarea acestei importante probleme şi în această direcţie trebuie concentrate, şi pe viitor, toate eforturile organelor noastre de conducere centrale şi locale.

2. Plata cotizaţiei de membru şi asigurarea mijloacelor băneşti necesare funcţionării corespunzătoare a Asociaţiei, a organelor sale centrale şi locale.
În unele filiale şi subfiliale, ca urmare a muncii insistente şi bine organizate s-au obţinut rezultate bune, spre exemplu la filialele Alba, Mureş şi Vaslui, unde toţi membrii şi-au achitat cotizaţia, la filialele Sibiu şi Botoşani – 89%, Galaţi – 81% iar la filiala Harghita – 83%, etc.
Cu toate măsurile întreprinse şi apelurile adresate de Consiliul Executiv, la 1 ianuarie 2013, din totalul de 21.384 membri aflaţi în evidenţe şi-au achitat cotizaţia doar 12.665. Sunt filiale în care s-au achitat de această îndatorire statutară mai puţin de 50% din membri, exemplele cele mai concludente fiind filialele Tulcea – 11%, Brăila – 23%, Olt – 25%; Hunedoara – 35%; Dâmboviţa – 39%;.
Deşi Consiliul Executiv a stabilit ca începând cu anul 2013 cuantumul cotizaţiei de membru să fie de 30 lei/an pentru maiştrii militari şi subofiţeri, 40 lei/an pentru ofiţeri inferiori, şi 50 lei/an pentru generali şi ofiţeri superiori, până în prezent numai 18 filiale s-au conformat acestei decizii, 6 au aplicat-o parţial, iar 17 au refuzat să o aplice, la unele dintre acestea cuantumul cotizaţiei fiind sub orice critică. Spre exemplu la filiala Călăraşi cotizaţia lunară este de 1 leu pentru ofiţeri şi 60 de bani pentru maiştri militari şi subofiţeri; sub 2 lei/lunar la filialele Cluj, Mureş, Satu Mare, Sibiu şi Timiş, iar la filiala Teleorman cotizaţia se ridică la suma astronomică de 83 de bani lunar pentru toate categoriile de membri.
Solicităm membrilor Colegiului Central, comitetelor de conducere şi birourilor executive ale filialelor şi subfilialelor îmbunătăţirea activităţilor vizând primirea de noi membri şi plata cotizaţiei, ţinând cont de importanţa acestor probleme pentru însăşi existenţa Asociaţiei noastre. Nu este nicio îndoială că reprezentarea şi vocea Asociaţiei noastre ar fi mai pregnante, mai puternice, dacă numărul membrilor săi ar fi mai mare şi nu ar reprezenta numai 41,04% din totalul militarilor şi poliţiştilor pensionari.

3. Protecţia socială a militarilor şi poliţiştilor pensionaţi şi a familiilor acestora.
În toată această perioadă, Consiliul Executiv al Asociaţiei a apreciat necesitatea şi utilitatea unei strânse colaborări, în acest domeniu, între toate cele 7 asociaţii ale rezerviştilor militari din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi întreprinderea, în mod concertat, de acţiuni ferme la toate organele competente ale statului, despre care filialele au fost informate în timp util.
Printre recentele activităţi întreprinse de asociaţiile cadrelor militare din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională se numără şi intervenţiile făcute la comisiile parlamentare de profil, în scopul modificării actelor normative în vigoare privind drepturile pensionarilor militari şi păstrarea acestora. Menţionăm în acest sens, demersurile întreprinse în comun de toate asociaţiile din sistem pentru elaborarea legii privind majorarea acelor pensii militare, care după recalcularea din 2011 sunt mai mici decât cele plătite în luna decembrie 2010, şi plata lor la acest ultim nivel, începând cu luna octombrie 2013, acţiune de care vor profita circa 7400 pensionari M.A.I. aflaţi în această situaţie.
Intervenţiile Consiliului Executiv făcute pe parcursul timpului, la Preşedinţie, Parlamentul şi Guvernul României, la conducerea unor ministere şi instituţii de stat, cu privire la drepturile şi interesele legitime ale acestor categorii de rezervişti, au dus la adoptarea sau modificarea şi a altor acte normative cu impact asupra protecţiei sociale a acestora. Astfel, în luna februarie a.c., a fost promulgată Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, act normativ prin care se prevede că valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Potrivit textului de lege, în anul 2013 valoarea punctului de pensie a crescut la 762,1 lei, respectiv o majorare cu 4% a pensiilor, majorare de care au beneficiat şi membrii Asociaţiei noastre.
Menţionăm adoptarea, de asemenea, a OUG nr. 17/2012, prin care s-a dispus restituirea contribuţiilor de sănătate, reţinute abuziv şi neconstituţional, pentru pensiile situate sub plafonul de 740 lei, acţiune în curs de desfăşurare.
Reprezentanţii Consiliului Executiv al Asociaţiei noastre au fost prezenţi, de asemenea, la şedinţele Comisiei special constituite la nivelul Ministerului Apărării Naţionale pentru elaborarea actelor normative care să reglementeze reconstrucţia sistemului de pensii militare ocupaţionale, ocazie cu care au susţinut includerea, în textul legii, a unor principii fundamentale de drept, respectiv neretroactivitatea dispoziţiilor acesteia, precum şi o serie de alte drepturi, între care posibilitatea cumulului pensiei cu salariul, corelarea pensiilor în plată cu mărirea soldelor cadrelor aflate în activitate şi cu rata inflaţiei, în conformitate cu promisiunile făcute de U.S.L. în campania electorală şi cu Programul de Guvernare, precum şi acordarea unor sporuri pentru militarii şi poliţiştii decoraţi cu Ordinul „Meritul Militar”. Proiectul, care consacră şi sintagma de „pensii militare de stat” a fost definitivat şi urmează a fi promovat.
În ceea ce priveşte problema biletelor de tratament la care, în acest an, militarii şi poliţiştii pensionari, au avut acces contra cost, prin Casele de Pensii judeţene, în limita unui procent de 5% din totalul acestora, este de remarcat faptul că întrucât contravaloarea lor trebuie achitată integral, ca urmare a cuantumului pensiilor, acestea nu mai sunt atractive pentru asociaţii noştri. Singura soluţie disponibilă în prezent este utilizarea în continuare a Bazelor de odihnă şi tratament ale unităţilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, la care accesul se poate face în baza actelor medicale de trimitere şi a planificărilor directe, făcute individual de membrii Asociaţiei interesaţi.
De menţionat este şi faptul că militarii şi poliţiştii pensionaţi au acces în condiţii avantajoase la folosirea căminelor de garnizoană, caselor de odihnă şi bazelor de pregătire şi cazare aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne în baza prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 243/28.10.2011, beneficiind, de două ori într-un an calendaristic, de reducerea cu 90% a valorii tarifelor stabilite pentru cazare. Trebuie să subliniem în acest sens, intervenţiile făcute de Consiliul Executiv la conducerea M.A.I. în vederea extinderii acestor înlesniri şi asupra membrilor de familie ai pensionarilor militari, respectiv soţul/soţia acestora.
Pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă militarii şi poliţiştii pensionaţi, precum şi familiile acestora, în legătură cu asistenţa medicală şi asigurarea medicamentelor necesare, Consiliul Executiv, prin Departamentul de specialitate, a ţinut o legătură permanentă cu Direcţia Medicală din Ministerul Afacerilor Interne şi Casa de Sănătate OPSNAJ, urmărindu-se extinderea reţelei de medici de familie, precum şi de farmacii, care să deservească toate cadrele militare şi poliţiştii, în rezervă sau în retragere, pe baza reţetelor compensate sau gratuite.
În vederea încadrării posturilor cu personal medico-sanitar corespunzător, Direcţia Medicală a întreprins demersuri pe lângă Ministerul Sănătăţii pentru elaborarea unui act normativ privind încadrarea a 157 de posturi vacante din reţeaua sanitară a ministerului, ceea ce a avut drept rezultat elaborarea H.G. nr. 849/07.08.2012 prin care s-a aprobat ocuparea, prin concurs sau examen, a posturilor de personal auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile sanitare, vacantate după data de 01.01.2012. În prezent, se actualizează posturile care se încadrează în prevederile actului normativ menţionat, în vederea obţinerii aprobării ordonatorului principal de credite şi demarării procedurilor de concurs.
Şi în perioada analizată, situaţia a lăsat de dorit în domeniul asistenţei medicale şi asigurării fondurilor pentru medicamente. Calitatea serviciilor medicale şi asigurarea cu medicamente reprezintă o problemă de bază pentru sănătatea şi bunăstarea militarilor şi poliţiştilor pensionaţi şi a membrilor lor de familie. În dezbaterile care au avut loc în conferinţele filialelor judeţene s-a cerut insistent respectarea legislaţiei în acest domeniu, iar Consiliul Executiv va trebui să urmărească în continuare această problemă ca un obiectiv prioritar.
A continuat buna colaborare a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere cu Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, în vederea alocării şi în acest an, ca şi în anii trecuţi, a unor fonduri financiare care au fost repartizate unor pensionari militari cu pensii sub 700 lei şi cu probleme de sănătate grave, pe baza propunerilor făcute de birourile executive ale filialelor teritoriale.
De asemenea, din fondurile filialelor şi ale Asociaţiei Naţionale, conform Statutului, s-au acordat ajutoare băneşti cadrelor militare ori poliţiştilor, în rezervă sau în retragere, aflate în situaţii deosebite, activitate ce urmează a fi continuată pe baza obţinerii de resurse financiare din sponsorizări, donaţii sau chiar pe baza elaborării unor programe europene privind accesarea unor fonduri. Astfel, în anul 2012, filialele au acordat membrilor lor, exclusiv din fonduri proprii, ajutoare nerambursabile în sumă de 29.133 lei, dintre care: filiala Cluj – 6.259 lei; Galaţi – 6.130 lei; Constanţa – 3.650 lei; Timiş – 2.175 lei; Bucureşti – 2.000 lei; Braşov – 1.950 lei şi Mureş – 1.560 lei, exemple care merită apreciate în mod deosebit. Menţionăm, de asemenea, că a existat preocupare şi pentru rezolvarea unor probleme cu caracter social, transmise sau evidenţiate cu ocazia conferinţelor ţinute la nivelul filialelor în cursul acestui an.
Consiliul Executiv şi comitetele de conducere ale filialelor au avut permanent în vedere apărarea drepturilor legitime ale pensionarilor militari şi poliţişti, a intereselor Asociaţiei şi a filialelor sale. În acest scop, împreună cu celelalte asociaţii din sistem, a contribuit la elaborarea documentelor pe adresate organelor de stat şi la apărarea drepturilor noastre în faţa instanţelor judecătoreşti, cu deosebire cele referitoare la problematica pensiilor. Astfel, în perioada analizată s-a urmărit, în permanenţă, cunoaşterea şi studierea legislaţiei nou apărute cu aplicabilitate la problematica Asociaţiei noastre, s-a acordat asistenţă juridică unor filiale şi subfiliale, au fost examinate o serie de sesizări primite de la filiale, referitoare la probleme statutare şi, de asemenea, au fost examinate propunerile făcute de către filiale şi unii membri ai Asociaţiei noastre, în vederea completării şi modificării Statutului, materialul rezultat făcând obiectul unui raport ce va fi prezentat separat în cadrul prezentei Conferinţe Naţionale.
Consiliul Executiv a întreprins demersuri pentru dobândirea personalităţii juridice de către toate filialele judeţene care nu aveau încă acest statut, prin difuzarea unei circulare cuprinzând paşii de urmat în acest sens, precum şi modele ale documentelor necesare a fi prezentate instanţei. Raportăm Conferinţei Naţionale că, la data desfăşurării acesteia, 27 filiale judeţene au personalitate juridică, fiind înscrise în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, ceea ce le conferă drepturi depline în îndeplinirea obiectivelor statutare. Cu toate acestea, trebuie să subliniem faptul că deşi circulara a fost transmisă de către Consiliul Executiv în luna mai 2011, nici până în prezent o serie de filiale, deşi au fost atenţionate, nu au întreprins demersurile necesare pentru intrarea în legalitate, astfel că la ora actuală un număr de 14 filiale judeţene nu au încă personalitate juridică, ele fiind considerate puncte de lucru ale Asociaţiei noastre, ceea ce crează greutăţi atât acestora, cât şi Consiliului Executiv, mai ales din punct de vedere contabil. Este o situaţie intolerabilă şi facem apel la preşedinţii acestora pentru a întreprinde, în cel mai scurt timp, tot ceea ce este necesar în vederea obţinerii acestui statut la nivel local.
De asemenea, Consiliul Executiv a elaborat şi avizat, în cursul anilor 2011 – 2013, propunerile de îmbunătăţire şi completare a Protocoalelor de colaborare încheiate cu Inspectoratele Generale ale Poliţiei Române, Jandarmeriei, Poliţiei de Frontieră Române şi Situaţiilor de Urgenţă, precum şi cu Corpul Naţional al Poliţiştilor, ca urmare a schimbărilor survenite în situaţia operativă şi în problematica economico-socială a ţării.

4. În ceea ce priveşte participarea membrilor Asociaţiei la îndeplinirea unor sarcini şi misiuni specifice M.A.I., Consiliul Executiv a intervenit la conducerea M.A.I. şi a obţinut, în data de 01.03.2013, o audienţă la secretarul de stat, şef al D.O.S.P., în urma căreia a fost adoptată Dispoziţia comună nr. 1556 din 05.03.2013 privind intensificarea activităţilor de cooperare între structurile ministerului şi Asociaţia noastră, document care a fost transmis tuturor instituţiilor centrale ale Ministerului, precum şi inspectoratelor judeţene, şi în virtutea căruia, şi la nivel teritorial, structurile operative ale ministerului au obligaţia de a desemna persoane responsabile cu gestionarea cooperării reciproce şi sprijinirea activităţii filialelor noastre.
Cu aceeaşi ocazie a fost discutată problema actualizării Ordinului M.A.I. nr. 615/1996 privind sprijinirea Asociaţiei noastre de către structurile M.A.I., ulterior fiind organizată o şedinţă a comisiei ordonate de conducerea ministerului pentru rezolvarea acestei probleme. Ca urmare, Consiliul Executiv a elaborat şi a înaintat, Direcţiei Generale Management Resurse Umane şi Direcţiei Generale Management Operaţional, la data de 9 iulie 2013, o Notă de fundamentare pentru introducerea, în viitorul act normativ privind organizarea şi funcţionarea M.A.I., a unei referiri exprese la Asociaţia noastră, astfel încât, pe baza acestei prevederi să poată fi elaborat un nou ordin al ministrului. Consiliul Execuctiv va urmări îndeaproape finalizarea acestei propuneri, astfel încât noul ordin, semnat de preşedintele de onoare al Asociaţiei noastre, respectiv domnul ministru de interne, să corespundă întrutotul dispoziţiilor legale în vigoare.
În perioada la care se referă Darea de seamă, Consiliul Executiv şi majoritatea Birourilor Executive ale filialelor judeţene au manifestat, ca şi în anii precedenţi, preocupare pentru diversificarea relaţiilor de bună conlucrare şi sprijin cu structurile M.A.I. în consens cu desele schimbări care au avut loc la toate eşaloanele.
S-a urmărit înfăptuirea prevederilor Protocoalelor de cooperare încheiate la nivel central cu Inspectoratele generale ale M.A.I. şi la nivel teritorial între comitetele filialelor şi inspectoratele judeţene.
După cum rezultă din datele raportate de majoritatea preşedinţilor filialelor judeţene, activităţile desfăşurate de membrii Asociaţiei în sprijinul unităţilor M.A.I. s-au referit, în principal, la furnizarea de informaţii operative care au facilitat soluţionarea unor cauze penale, confiscarea de bunuri, aplicarea unor amenzi contravenţionale, reţinerea unor persoane urmărite penal, demascarea unor persoane implicate în infracţiuni de contrabandă comise în zona de frontieră; depistarea consumatorilor şi a celor care comercializează droguri la periferia localităţilor şi în preajma unităţilor şcolare; identificarea unor minori care şi-au părăsit familia sau căminele de asistenţă socială; participarea la înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, incendii, ajutorarea celor afectaţi, paza bunurilor acestora.
Raportând cele de mai sus, se poate aprecia că majoritatea organelor de conducere ale filialelor au dovedit preocupare şi responsabilitate în mobilizarea membrilor Asociaţiei în activităţi pentru sprijinirea unităţilor din care au făcut parte, existând multe exemple convingătoare în acest sens.
Facem apel la toţi preşedinţii filialelor, la delegaţii prezenţi la actuala Conferinţă să tragă învăţămintele cuvenite din situaţia prezentată şi să asigure disciplină şi ordine în întreaga activitate a Asociaţiei referitoare la această problematică.

5. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-educative şi de agrement şi participarea la asemenea activităţi desfăşurate pe plan local.
Recomandările Consiliului Executiv adresate filialelor noastre privind aniversarea zilelor „Rezervistului Militar” şi a Zilei Asociaţiei, au determinat o diversificare şi amplificare a activităţilor dedicate acestor evenimente. Au fost iniţiate adunări festive dedicate zilelor amintite la care au participat membrii Asociaţiei, cadre militare în rezervă şi în retragere care încă nu sunt membri ai Asociaţiei, având loc programe artistice, expuneri privind semnificaţia evenimentelor, au fost acordate diplome de onoare şi de excelenţă invitaţilor care au sprijinit filialele. Asemenea activităţi s-au desfăşurat în filialele Bacău, Bihor, Cluj, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Botoşani, Constanţa.
Cu prilejul aniversării celor două evenimente şi la alte comemorări s-au realizat materiale ce au fost publicate în presa locală şi în emisiuni radio şi T.V. locale, prin conţinutul cărora s-a făcut cunoscută semnificaţia celor două evenimente, tradiţiile de luptă ale rezerviştilor, faptele lor de arme săvârşite în cei 30 – 40 de ani cât şi-au făcut datoria cu dăruire, şi nu de puţine ori, cu spirit de sacrificiu. Exemplu: filiala Prahova, a publicat, în ziarul cu aceeaşi denumire, articolul „Scrisoare deschisă adresată personalului Inspectoratelor Judeţene de Poliţie, Jandarmerie şi pentru Situaţii de Urgenţă”. Asemenea materiale s-au realizat şi publicat şi de către filialele Bucureşti, Dolj, Sibiu, Mureş, Hunedoara, Vaslui, Suceava, ş.a.
De o importanţă deosebită, în domeniul comunicării moderne, este deschiderea posibilităţilor de folosire a internetului, care au început la Consiliul Executiv al Asociaţiei, precum şi la filialele Sălaj şi Cluj. Cu sprijinul Direcţiei pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, căreia îi adresăm şi pe această cale mulţumirile noastre sincere, a fost elaborat situl Asociaţiei, cu adresa www.rezervisti.ro, devenit operaţional de la data de 15 octombrie a.c., care va facilita comunicarea cu filialele şi cunoaşterea de către membrii noştri a activităţilor desfăşurate la nivel naţional şi local.
Ne mândrim cu faptul că în rândurile noastre există membri ai Asociaţiei cu înclinaţii literare şi creatori de lucrări în domeniul juridic şi în alte domenii. Identificarea acestora şi încurajarea lor după posibilităţile noastre, acordarea de diplome sau propuneri la avansări, decoraţii, etc., ar avea importanţa lor. Exemplificăm în acest sens: domnul general mr. (r.) dr. Ioan Hurdubaie, colonel (r.) dr. Traian Chindea, colonel (r.) Traian Oaidă, colonel (r.) Alexandru Soficaru, plutonier adj.(r.) Maria-Cleopatra Sturdza, colonel (r.) Constantin Mărgean, colonel (r.) Alexandru Ruși ş.a.
A existat mai multă preocupare pentru organizarea de excursii cu membrii Asociaţiei şi familiile acestora. Se remarcă filiala Constanţa care a organizat o excursie în staţiunile Buşteni, Predeal şi în oraşul Turtucaia din Bulgaria. De asemenea, filiala Giurgiu a organizat, cu 45 de membri ai acesteia, o excursie în oraşul bulgar Balcic, o aşezare deosebit de pitorească cu rezonanţă istorică de pe malul Mării Negre. Excursii similare au realizat şi filialele Bihor, Bacău, Iaşi, Covasna ş.a.
Unele filiale nu au găsit încă suficiente forme şi posibilităţi de atragere a membrilor, dar şi a altor rezervişti, la o gamă mai largă de activităţi culturale şi de agrement, fapt recunoscut şi în recentele conferinţe anuale, cum sunt filialele Timiş, Vâlcea etc.
Cu excepţia unor subfiliale ca Bârlad, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Fălticeni, Preoteşti, Câmpina etc. sunt puţine cele ai căror membri au fost antrenaţi în activităţi culturale sau de agrement, deşi există posibilităţi pe plan local în acest sens.
O realizare importantă o constituie apariţia Buletinului Asociaţiei pe anul 2012, în conţinutul căruia s-au cuprins documentele Colegiului Central al A.N.C.M.R.R. din M.A.I. de anul trecut şi s-au publicat articole din experienţa filialelor. Relevăm faptul că, cu prilejul „Salonului de carte juridică şi poliţistă 2012 ”, organizat de Centrul Cultural al M.A.I., Buletinul Asociaţiei noastre a fost premiat cu o o „Diplomă de Merit” pentru calitatea şi conţinutul acestuia.
Se impune ca în viitor filialele şi subfilialele să acorde mai multă atenţie organizării şi diversificării activităţilor cultural-educative şi de agrement cu membrii şi familiile acestora, precum şi alte cadre în rezervă şi în retragere, în felul acesta putându-i atrage spre Asociaţie.

6. Activitatea financiar-contabilă.
Pe baza studierii actelor normative în vigoare, a experienţei proprii a Asociaţiei în cei 22 de ani de activitate şi a altor asociaţii similare, referitoare la acest domeniu, Departamentul financiar-contabil, contabilul Asociaţiei şi preşedintele Comisiei de Cenzori, au elaborat Normele Tehnice de constituire şi utilizare a fondurilor şi de ţinere a evidenţei materiale şi financiare, care urmează să fie multiplicate şi transmise filialelor.
Studierea şi aplicarea lor va trebui să fie una din principalele sarcini ale compartimentelor financiare, a contabilului Asociaţiei, birourilor executive şi comisiilor de cenzori, contabililor şi casierilor filialelor.
Din datele comunicate, se constată că rezultate mai bune în realizarea veniturilor prevăzute în bugetul pe anul 2012 le-au obţinut filialele Galaţi, Constanţa, Covasna, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Vrancea. Menţionăm că filiala Bucureşti a contribuit cu 90% la bugetul de venituri al Consiliului Executiv. Nu acelaşi lucru se poate spune despre filiala Mehedinţi care a contribuit doar cu 37%, iar filiala Tulcea nu a virat la bugetul Asociaţiei nici un ban.
Un număr de 12 filiale au dovedit o preocupare constantă pentru completarea veniturilor din sponsorizări, meritând aprecieri în acest sens filialele Cluj – 9.800 lei; Bihor – 8.000 lei; Galaţi – 5.600 lei; Giurgiu – 5.000 lei; Bistriţa-Năsăud – 3.000 lei, ş.a. Considerăm că este interesul tuturor filialelor să urmeze exemplul acestora şi să acţioneze cu mai multă hotărâre în acest sens, sporind posibilităţile noastre în acordarea de ajutoare nerambursabile membrilor aflaţi în situaţii deosebite.
Aplicarea de către un număr de 17 filiale a deciziei Consiliului Executiv privind cuantumul cotizaţiei de membru a dus la creşterea veniturilor bugetului Asociaţiei cu 17%, ceea ce ne dă speranţe şi pentru anul 2014 care va fi un an greu pentru organizaţia noastră. Considerăm necesar ca toate Comitetele de conducere ale filialelor să sensibilizeze membrii lor asupra importanţei achitării cotizaţiei, ca cea mai importantă sursă de venituri, de care depinde buna activitate şi, în final, chiar existenţa Asociaţiei.
În acţiunile întreprise, Consiliul Executiv al Asociaţiei a găsit înţelegerea şi sprijinul necesar din partea conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi a Direcţiilor Resurse Umane, Logistică, Management Operaţional, Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Medicală, a Casei Sectoriale de Pensii şi a altor structuri centrale sau teritoriale subordonate ministerului, cărora le exprimăm recunoştinţa noastră, fiind convinşi că şi pe viitor, în baza relaţiilor bune de cooperare, ne vom bucura de atenţia şi sprijinul cuvenit din partea acestora.
Folosim acest prilej, de analiză a activităţii noastre, pentru a aduce mulţumiri conducerii ministerului de interne, domnului ministru, domnilor secretari de stat şi secretarului general, pentru sprijinul acordat, în pofida tuturor dificultăţilor, mai ales de ordin financiar, prin care trece instituţia noastră.
Rugăm delegaţii prezenţi la Conferinţă să transmită, de asemenea, tuturor conducerilor inspectoratelor teritoriale, cele mai sincere şi deosebite mulţumiri pentru buna colaborare şi sprijinul acordat filialelor noastre şi pensionarilor M.A.I.

În numele Consiliului Executiv, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cele mai călduroase mulţumiri pentru întreaga activitate desfăşurată, Dumneavoastră domnilor preşedinţi ai filialelor, membrilor organelor de conducere ale filialelor şi subfilialelor, exprimându-mi totodată convingerea că, împreună, în deplină unitate, vom reuşi să întărim şi să dezvoltăm Asociaţia noastră, să depăşim obstacolele care stau în calea realizării tuturor obiectivelor statutare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.