DESCĂRCARE DOCUMENT

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, denumită în cuprinsul prezentului Statut ASOCIAŢIA, este o organizaţie democratică, de utilitate publică, care reprezintă rezerviştii și membrii lor de familie care beneficiază de pensie de urmaș, în relaţiile cu organele puterii de stat şi alte instituţii ce se ocupă cu protecţia socială a cetăţenilor.

ASOCIAŢIA este persoană juridică neafiliată politic, cu scop nepatrimonial, constituită prin libera voinţă a rezerviştilor, proveniţi din structurile Ministerului Afacerilor Interne, fără deosebire de sex, naţionalitate, rasă, religie ori de situaţie materială, în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi cu caracter educativ, cultural, de recreere şi odihnă, de sprijinire a unităţilor Ministerului Afacerilor Interne în activitatea desfăşurată de acestea, precum şi de promovare a drepturilor şi intereselor justificate ale membrilor săi.

Art. 2 – Caracterul apolitic al ASOCIAŢIEI constă în faptul că în cadrul acesteia este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi cu conţinut politic.

Asociaţia poate solicita sprijinul partidelor politice şi al organizaţiilor sindicale,  în iniţierea, susţinerea sau promovarea unor acte normative şi acţiuni care vizează îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor sale.

Art. 3 – ASOCIAŢIA funcţionează sub patronajul Ministerului Afacerilor Interne, colaborează cu toate organele şi instituţiile de stat şi cu orice organizaţii sau persoane juridice care-şi desfăşoară activitatea potrivit legilor române şi realizează schimburi de experienţă cu alte asociaţii similare din ţară şi străinătate.

Ministrul afacerilor interne este, de drept, preşedintele de onoare al ASOCIAŢIEI.

Sediul central al ASOCIAŢIEI este stabilit în municipiul Bucureşti, str. Elie Radu nr. 2, sector 5.

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art. 4 – Asociaţia reprezintă şi apără drepturile şi interesele rezerviştilor, ale familiilor acestora, în relaţiile cu Ministerul Afacerilor Interne, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţii similare din ţară şi străinătate, realizează cerinţele cultivării patriotismului, înfăptuirii aspiraţiilor membrilor săi în domeniile apărării ordinii publice şi al siguranţei naţionale şi de protecţie socială.

Asociaţia are ca scop:

 1. apărarea drepturilor legitime ale membrilor săi şi îmbunătăţirea continuă a protecţiei sociale a acestora.
 2. monitorizarea modului cum se respectă prevederile legale privind asistenţa medicală a membrilor săi, precum şi a familiilor acestora;
 3. sprijinirea morală şi, după caz, materială, a membrilor săi, aflaţi în situaţii deosebite şi a familiilor acestora.

În vederea realizării acestui scop, ASOCIAŢIA îşi propune următoarele obiective:

 1. desfăşurarea de activităţi cultural – educative în rândul membrilor săi, în spiritul nobilelor idealuri de apărare a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării, de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, îndreptate împotriva drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, a ordinii şi liniştii publice, aşa cum acestea sunt consfinţite în Constituţie şi celelalte legi ale ţării;
 2. sprijinirea unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Afacerilor Interne, pe baza pregătirii profesionale şi a experienţei membrilor săi, în vederea îndeplinirii de către acestea a misiunilor legale ce le revin; participarea la unele activităţi în cadrul unităţilor de învăţământ şi cursurilor de pregătire şi perfecţionare organizate de Ministerul Afacerilor Interne, în vederea transmiterii către viitoarele cadre a experienţei dobândite în îndeplinirea îndatoririlor legale de serviciu;
 3. participarea la activităţile de educare a tinerei generaţii, în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios şi de luptă al poporului român, îndeplinirea exemplară a sarcinilor specifice ale Ministerului Afacerilor Interne şi o comportare civilizată şi demnă în societate;
 4. dezvoltarea şi menţinerea simţământului de solidaritate şi camaraderie între rezervişti şi cadrele aflate în activitate;
 5. colaborarea cu asociaţiile similare din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, cu Asociaţia Veteranilor de Război şi cu alte organizaţii, din ţară şi străinătate, în vederea realizării unor acţiuni de interes comun.
 6. participarea la activităţile prilejuite de aniversarea, omagierea sau comemorarea anumitor evenimente de importanţă istorică din viaţa patriei noastre, a unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, de cunoaştere a eroilor neamului;
 7. informarea periodică a membrilor săi cu problemele nou apărute în legislaţie, specifice activităţii Ministerului Afacerilor Interne, de politică internă şi externă, în vederea unei mai bune înţelegeri de către aceştia a fenomenelor politice, sociale şi economice interne şi internaţionale, pentru a determina la fiecare o conduită fermă, corectă, de ataşament faţă de ţară şi apărarea statului de drept;
 8. colaborarea cu mass-media pentru sprijinirea publicării, de către membrii Asociaţiei, a unor lucrări cu caracter istoric, memorialistic, educativ şi de altă natură;
 9. asigurarea unei legături permanente cu organele abilitate la nivel naţional în vederea îmbunătăţirii legislaţiei pensiilor şi a altor drepturi care să asigure membrilor Asociaţiei, o protecţie socială reală şi condiţii decente de viaţă;
 10. iniţierea unor demersuri pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale a membrilor săi şi a familiilor acestora, în condiţii similare celor ale cadrelor active ale Ministerului Afacerilor Interne;
 11. realizarea, în comun, de către membrii ASOCIAŢIEI, a unor acţiuni de recreere şi odihnă, inclusiv cu caracter turistic, în ţară şi străinătate;
 12. sprijinirea morală şi, după caz, materială a membrilor ASOCIAŢIEI aflaţi în situaţii deosebite, precum şi a membrilor de familie ai acestora;
 13. m) desfăşurarea şi a altor activităţi care sunt în concordanţă cu obiectivele ASOCIAŢIEI şi cu prevederile legale.

CAPITOLUL III

ORGANIZARE

Secţiunea I – Principii generale

Art. 5 – ASOCIAŢIA este organizată la nivel central şi teritorial.

În municipiul Bucureşti şi în reşedinţele de judeţ se organizează filiale, care au personalitate juridică.

Filialele judeţene sunt structuri cu personalitate juridică, de interes public, care pot încheia în nume propriu acte juridice în limitele prevederilor Statutului şi în condiţiile stabilite de Asociaţie. De asemenea, pot încheia acte de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii Colegiului Central, solicitând, la nevoie, sprijinul unităţilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne sau Consiliului Executiv al ASOCIAŢIEI.

Filiala se înfiinţează prin hotărârea Conferinţei Naţionale/Colegiului Central şi se constituie conform legii. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor existent la judecătoria locală.

Art. 6 – În sectoarele municipiului Bucureşti, în municipii şi oraşe, precum şi pe grupuri de localităţi (comune) se pot înfiinţa sucursale, formate din cel puţin 10 membri.

Sucursalele se subordonează ierarhic filialelor judeţene, iar filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti  se subordonează ASOCIAŢIEI naţionale.

Art. 7 – La nivelul ASOCIAŢIEI  se constituie organe de conducere centrale, iar la filiale şi sucursale organe de conducere teritoriale, acestea având sarcina de a asigura conducerea unitară a activităţilor  desfăşurate.

Secţiunea a II-a – Organele centrale ale ASOCIAŢIEI

Art. 8 – Organele centrale de conducere ale ASOCIAŢIEI sunt: Conferinţa Naţională, Colegiul Central, Consiliul Executiv şi Comisia de cenzori.

            La nivel central se constituie şi Comisia de analiză a respectării Statutului.

Art. 9Conferinţa Naţională este organul superior de conducere al ASOCIAŢIEI. Ea se convoacă în sesiuni ordinare o dată la patru ani, iar în sesiuni extraordinare de câte ori se impune, cu votul a două treimi din totalul membrilor Colegiului Central.

Art. 10Conferinţa Naţională hotărăşte în principalele probleme ale ASOCIAŢIEI cum sunt:

 1. adoptă sau, după caz, modifică Statutul ASOCIAŢIEI, precum şi Programul de acţiune al acesteia, întocmit de fiecare dată pe perioada unei legislaturi;
 2. analizează şi aprobă activitatea desfăşurată de ASOCIAŢIE pe baza dărilor de seamă întocmite de Colegiul Central şi Consiliul Executiv ;
 3. alege preşedintele Asociaţiei, Colegiul Central, Comisia de cenzori şi Comisia de analiză a respectării Statutului. Preşedintele Asociaţiei poate fi ales pentru cel mult două mandate consecutive complete.
 4. soluţionează contestaţiile membrilor Colegiului Central şi ai Consiliului Executiv cu privire la măsurile disciplinare dispuse faţă de aceştia;

Art. 11 – Conferinţa Naţională se constituie din delegaţii aleşi de conferinţele filialelor teritoriale, din membrii Colegiului Central şi ai comisiilor prevăzute în Statut.

La Conferinţa Naţională pot participa ca invitaţi reprezentanţi din partea organelor centrale ale puterii de stat, a Ministerului Afacerilor Interne şi a altor instituţii militare, membri titulari, membri de onoare şi aparatul de lucru al ASOCIAŢIEI, precum şi reprezentanţii asociaţiilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu care colaborează ASOCIAŢIA şi ai mass media.

Ordinea de zi a Conferinţei se propune de către Consiliul Executiv şi se aprobă de Conferinţă. Conferinţa Naţională este condusă de un prezidiu propus de Consiliul Executiv.

Conferinţa Naţională este statutară dacă se întruneşte în prezenţa a cel puţin două treimi din participanţii menţionaţi la alineatul 1.

Hotărârile Conferinţei Naţionale se consideră valabile dacă întrunesc votul a cel puţin jumătate plus unu din participanţii cu drept de vot deliberativ.

Alegerea membrilor organelor de conducere şi ai comisiilor statutare se face prin vot deschis, conform unei metodologii stabilită în acest sens de conducerea ASOCIAŢIEI.

Art. 12 – Normele de reprezentare pentru alegerea delegaţilor la Conferinţa Naţională a ASOCIAŢIEI se stabilesc de Consiliul Executiv, în raport de numărul de membri ai filialelor.

Art. 13Colegiul Central, alcătuit din 75 membri, este organul colectiv de conducere al ASOCIAŢIEI, care îndeplineşte funcţia de adunare generală şi acţionează pntru rezolvarea problemelor între Conferinţele Naţionale. Preşedinţii filialelor teritoriale fac parte de drept din Colegiul Central.

Colegiul Central se întruneşte anual, iar în cazuri deosebite, în şedinţe extraordinare, la solicitarea a cel puţin o treime din membrii săi, ori la propunerea Consiliului Executiv.

Art. 14Colegiul Central îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. prezintă propuneri de modificare a Statutului şi a Programului de acţiune ale ASOCIAŢIEI ce urmează a fi supuse aprobării Conferinţei Naţionale;
 2. convoacă Conferinţa Naţională;
 3. aprobă activitatea desfăşurată de Consiliul Executiv, execuţia bugetară pe anul precedent şi planul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs;
 4. alege Consiliul Executiv, o dată la patru ani;
 5. dispune măsuri organizatorice pentru mai buna desfăşurare a activităţii, până la următoarea Conferinţă Naţională;
 6. soluţionează cererile de eliberare din funcţii ale membrilor săi, inclusiv a celor ce deţin funcţii în cadrul Consiliului Executiv;
 7. alege noi membri în funcţiile rămase vacante din compunerea Colegiului Central şi a Consiliului Executiv;
 8. h) la propunerea Comisiei de analiză a respectării Statutului, suspendă sau eliberează din funcţii membrii Colegiului Central, precum şi preşedinţii Birourilor filialelor teritoriale care s-au făcut vinovaţi de fapte incompatibile cu Statutul;
 9. i) stabileşte măsurile ce trebuie luate la propunerea Comisiei de cenzori sau a Comisiei de analiză a respectării Statutului, ca urmare a constatărilor rezultate din activitatea desfăşurată;
 10. adoptă declaraţii de principiu sau luări de poziţie în probleme ce privesc activitatea ASOCIAŢIEI;
 11. îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit prevederilor prezentului Statut, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art. 15 – Colegiul Central lucrează în şedinţe conduse de un prezidiu, ales pentru fiecare şedinţă în parte.

Şedinţele Colegiului Central se organizează şi convoacă prin grija Consiliului Executiv.

ART. 16 – Organul care asigură conducerea operativă a activităţii Asociaţiei între şedinţele Colegiului Central este Consiliul Executiv, format din preşedinte, prim-vicepreşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar executiv şi 7 membri.

ART. 17 Consiliul Executiv are următoarele atribuţii:

 1. asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei Naţionale şi Colegiului Central, organizează şi urmăreşte executarea sarcinilor înscrise în Programul de acţiune al ASOCIAŢIEI, creşterea numărului de membri şi plata cotizaţiei;
 2. întocmeşte dările de seamă asupra activităţii ASOCIAŢIEI şi planurile de venituri şi cheltuieli care se prezintă spre aprobare Colegiului Central ;
 3. întreprinde măsurile necesare pentru pregătirea Conferinţei Naţionale şi a şedinţelor Colegiului Central;
 4. convoacă Colegiul Central în sesiune ordinară sau extraordinară atunci când urgenţa unor probleme impune aceasta;
 5. iniţiază şi adoptă măsuri vizând organizarea, în rândul membrilor, de activităţi cu caracter cultural – educativ şi sportiv, de propagandă juridică, pe linia prevenirii faptelor antisociale, în raport de problemele pe care le ridică viaţa în diferite etape de dezvoltare; de asemenea, organizează, pentru membrii ASOCIAŢIEI şi familiile acestora, acţiuni cu caracter distractiv, turistic;
 6. stabileşte şi întreţine relaţii de colaborare cu organe şi instituţii de stat, cu Asociaţia Veteranilor de Război, cu Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Apărării Naţionale, asociaţiile Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul Pază şi Protocol, cu alte persoane juridice sau organizaţii obşteşti din ţară şi străinătate;
 7. prezintă conducerii Ministerului Afacerilor Interne propuneri de membri ai ASOCIAŢIEI care pot fi incluşi în grupurile de cadre active ale Ministerului Administraţiei şi Internelor ce se deplasează în străinătate, în vederea petrecerii concediului de odihnă sau pentru tratament, pe bază de reciprocitate;
 8. acordă titlul de membru de onoare al ASOCIAŢIEI persoanelor care contribuie cu fonduri băneşti sau prin alte mijloace, la promovarea obiectivelor şi scopurilor ASOCIAŢIEI sau a imaginii acesteia;
 9. aprobă acordarea de ajutoare băneşti, în raport de posibilităţile financiare ale ASOCIAŢIEI;
 10. iniţiază şi prezintă, de comun acord cu unităţile centrale ale Ministerului Afacerilor Interne, propuneri de sprijinire a unităţilor şi formaţiunilor teritoriale ale Ministerului în acţiunile sau misiunile pe care acestea le execută în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii infracţiunilor şi altor fapte antisociale prevăzute de lege;
 11. k)   aprobă Normele tehnice de constituire şi utilizare a fondurilor, de ţinere a evidenţelor contabile, materiale şi financiare;
 12. l)  aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Executiv  şi structura  departamentelor;
 13. m)  ascultă periodic informări, prezentate de preşedinţii filialelor teritoriale, şefii de departamente din Consiliul Executiv, precum şi de preşedintele Comisiei de cenzori, asupra activităţii lor ;
 14. n) analizează, în şedinţe lunare, modul cum se îndeplinesc prevederile Statutului, hotărârile Conferinţei Naţionale, ale Colegiului Central, precum şi hotărârile proprii.
 15.  o) soluţionează plângerile împotriva sancţiunilor aplicate membrilor ASOCIAŢIEI.
 16.  p)   execută orice alte atribuţii ce-i sunt încredinţate, dacă acestea nu sunt în contradicţie cu legile ţării şi cu prezentul Statut.

Art. 18 – Consiliul Executiv are în subordinea sa un aparat de lucru, constituit din membri ai Colegiului Central, Consiliului Executiv  şi alţi membri ai ASOCIAŢIEI, organizat pe următoarele departamente:

 • organizare şi evidenţă resurse umane;
 • protecţie socială ;
 • juridic;
 • relaţii;
 • cultură şi comunicare;
 • financiar-contabil (contabil – casier);
 • secretariat-protocol (secretar executiv).

La filiale şi sucursale, aparatul de lucru se organizează în raport de nevoi.

Aparatul de lucru se aprobă de către Consiliul Executiv şi Birourile executive ale filialelor teritoriale, iar atribuţiile şi modul de desfăşurare a activităţii acestuia se stabilesc prin Regulamentul  de funcţionare, aprobat de aceleaşi organe.

Art. 19 – Posturile aparatului de lucru al Consiliului, ce urmează a fi încadrate cu personal salarizat, se aprobă de Consiliul Executiv.

Cu aprobarea aceluiaşi organ, periodic pot fi acordate indemnizaţii sau prime membrilor Consiliului Executiv şi altor persoane care aduc servicii importante ASOCIAŢIEI.

Art. 20Preşedintele ASOCIAŢIEI este şi preşedintele Consiliului Executiv, calitate în care reprezintă ASOCIAŢIA în relaţiile cu instituţiile de stat şi instanţele judecătoreşti, cu alte persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, sens în care angajează răspunderea patrimonială şi morală a acesteia. De asemenea, preşedintele ţine legătura permanentă şi nemijlocită cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne  în probleme ce privesc activitatea ASOCIAŢIEI.

În absenţa motivată a preşedintelui Consiliului Executiv, prerogativele acestuia se îndeplinesc de primul vicepreşedinte sau un vicepreşedinte, desemnat de Consiliul Executiv.

Art. 21Comisia de cenzori este organul central specializat al ASOCIAŢIEI. Ea îşi desfăşoară activitatea potrivit unui Regulament aprobat de Consiliul Executiv.

Comisia de cenzori acţionează potrivit atribuţiilor ce-i revin conform legii sau în baza sesizărilor primite de la Consiliul Executiv, ori de la organele de conducere ale filialelor, ea nesubordonându-se decât Conferinţei Naţionale şi Colegiului Central, în faţa cărora prezintă dări de seamă şi propuneri.

Comisia de cenzori se compune din preşedinte şi 2 membri, având  pregătirea şi experienţa necesare pentru buna îndeplinire a atribuţiilor ce-i revin. Preşedintele Comisiei de cenzori participă la şedinţele Consiliului Executiv.

Membrii Comisiei de cenzori nu pot îndeplini şi alte funcţii în organele de conducere ale ASOCIAŢIEI.

Art. 22 – Pentru analiza modului în care se aplică dispoziţiile statutare, în cadrul ASOCIAŢIEI se constituie Comisia de analiză a respectării Statutului, care îşi va  desfăşura activitatea din proprie iniţiativă şi/sau la solicitarea preşedintelui Consiliului Executiv,  având ca principală atribuţie urmărirea respectării prevederilor Statutului, atât în cadrul ASOCIAŢIEI, cât şi în relaţiile organelor sale de conducere centrale şi teritoriale, şi ale membrilor săi, cu alte instituţii şi organizaţii.

Comisia de analiză a respectării Statutului (CARS) se compune din preşedinte şi doi membri care nu fac parte din Colegiul Central şi sunt aleşi de Conferinţa Naţională pentru patru ani.

Preşedintele CARS participă la şedinţele Colegiului Central şi la activităţi ale aparatului central al ASOCIAŢIEI.

Membrii Comisiei pot participa la şedinţele organelor de conducere ale filialelor teritoriale.

Art. 23 – Atribuţiile de bază ale Comisiei sunt:

 1. a) – cunoaşterea eventualelor hotărâri, decizii şi recomandări ale organelor de conducere care nu ar fi în concordanţă cu prevederile Statutului, pentru a preveni efectele negative ale acestora şi acordarea de asistenţă organelor şi persoanelor abilitate a le elabora sau celor care susţin interesele ASOCIAŢIEI.
 2. b) – analizarea cazurilor de nerespectare a prevederilor statutare sau de neaplicare a hotărârilor organelor de conducere ale ASOCIAŢIEI şi prezentarea de concluzii şi propuneri corespunzătoare.

Secţiunea a III-a – Organele de conducere ale structurilor teritoriale

Art. 24 – Filialele au ca organe de conducere: Conferinţa, Comitetul şi Biroul Executiv, iar sucursalele – Biroul Executiv.

Organele prevăzute la alineatul precedent se aleg de către membrii filialelor (sucursalelor). Dacă numărul acestora este prea mare, atunci se alege câte un reprezentant la circa 5 – 25 membri.

Art. 25 – Conferinţele filialelor se convoacă anual şi preced cu cel puţin 45 zile Conferinţa Naţională în anul când aceasta are loc.

De asemenea, conferinţele se întrunesc în sesiuni extraordinare convocate prin hotărârea Comitetului executiv al fiecărei filiale  în parte, atunci când apar probleme deosebite. Sesiuni extraordinare se pot organiza şi în cazul în care s-a hotărât astfel de către Colegiul Central al ASOCIAŢIEI.

Art. 26 – Conferinţele filialelor dezbat şi adoptă măsuri în problemele specifice ale acestora, stabilesc modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei Naţionale şi a celor  proprii, aleg Comitetul executiv, precum şi delegaţii la Conferinţa Naţională, analizează şi aprobă activitatea desfăşurată de Comitetul Executiv, aprobă execuţia bugetară pe anul precedent şi planul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, aprobă programul activităţilor ce se vor desfăşura până la următoarea conferinţă

Conferinţelor filialelor se desfăşoară în prezenţa a jumătate plus unu din membri şi sunt conduse de prezidii alese. Dacă acest cvorum nu se realizează la prima convocare, Conferinţa se va ţine la o altă dată şi va decide cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi, indiferent de numărul lor.

În raport de numărul membrilor şi posibilităţile organizatorice, conducerile filialelor pot stabili norme de reprezentare de un participant la maxim 20 membri.

Art. 27Comitetul executiv al filialelor asigură conducerea acestora între sesiunile conferinţelor.

Comitetul executiv este format din 11-19 membri.

În calitate de organe colective, Comitetele executive prevăzute la alineatele 1 şi 2 lucrează în şedinţe trimestriale sau ori de câte ori aceasta se impune, iau decizii cu privire la buna organizare a activităţii filialelor şi dispun măsuri de aducere la îndeplinire a principalelor sarcini ce revin acestora.

Art. 28Comitetul executiv al filialei are următoarele atribuţii:

 1. convoacă anual, şi ori de câte ori este nevoie, Conferinţa filialei;
 2. alege, odată la patru ani, Biroul Executiv şi Comisia de cenzori, formată din 3 persoane;
 3. aprobă activitatea anuală desfăşurată de Biroul Executiv;
 4. adoptă măsuri organizatorice pentru mai buna desfăşurare a activităţii;
 5. aprobă încadrarea cu personal a aparatului de lucru la filiale şi sucursale;
 6. soluţionează cererile de eliberare din funcţii a membrilor proprii, inclusiv a celor ce deţin funcţii în cadrul Biroului Executiv ;
 7. alege membri supleanţi care să completeze funcţiile rămase vacante în Comitet şi Biroul Executiv;
 8. eliberează din funcţii membrii Biroului Executiv, Comitetului Executiv şi Comisiei de cenzori care s-au făcut vinovaţi de fapte incompatibile cu Statutul;
 9. stabileşte măsurile ce trebuie luate la propunerea Comisiei de cenzori ca urmare a constatărilor rezultate din activitatea desfăşurată de aceasta.

Art. 29 – Organul operativ de lucru al fiecărei filiale (sucursale) este Biroul Executiv.

La filiala municipiului Bucureşti, Biroul Executiv se compune din 9 membri: preşedinte, prim-vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar şi 4 membri.

La celelalte filiale teritoriale, Biroul Executiv se compune din 7 membri: preşedinte, prim-vicepreşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 3 membri.

La sucursale, Biroul Executiv se compune din preşedinte, secretar şi 1-3 membri.

Ca organ operativ, Biroul Executiv de la filiale (sucursale) asigură îndeplinirea prevederilor Statutului ASOCIAŢIEI, a hotărârilor organelor superioare şi  a celor proprii, având următoarele atribuţii:

 1. menţine legătura permanentă cu unităţile Ministerului Afacerilor Interne din zonă, în care scop desemnează câte un membru al Biroului;
 2. de comun acord cu comandanţii (şefii) unităţilor Ministerului Afacerilor Interne stabileşte modalităţi cu privire la participarea membrilor ASOCIAŢIEI la îndeplinirea unor sarcini specifice unităţii respective;
 3. asigură participarea membrilor la activităţi organizate de unităţile Ministerului Afacerilor Interne: depunerea jurământului, avansarea în grad a promoţiilor de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi polițiști, zilele armelor, aniversări, depuneri de coroane etc.;
 4. menţine legătura continuă cu organele locale ale puterii de stat şi alte instituţii, în scopul soluţionării problemelor sociale cu care se confruntă membrii ASOCIAŢIEI şi familiile acestora;
 5. asigură funcţionarea filialei (sucursalei) conform Statutului şi hotărârilor organelor superioare;
 6. urmăreşte creşterea numerică a membrilor filialei (sucursalei) şi ţine evidenţa nominală a acestora; încasează taxele de înscriere, contravaloarea legitimaţiilor şi cotizaţiile; discută şi aprobă cererile de înscriere în Asociaţie;
 7. asigură buna gestionare a bunurilor şi fondurilor băneşti în conformitate cu normele tehnice;
 8. organizează desfășurarea unor activităţi lucrative în folosul membrilor filialei (sucursalei), de comun acord cu organele abilitate şi cu respectarea prevederilor legale;
 9. iniţiază şi desfăşoară activităţi recreative cu membrii filialei (sucursalei) şi familiile acestora;
 10. ţine lunar şedinţe în care analizează modul cum se îndeplinesc prevederile Statutului şi hotărârile organelor superioare. La şedinţe pot fi invitaţi şi preşedinţii sucursalelor, dacă aceştia nu sunt membri ai Biroului;
 11. convoacă anual, şi ori de câte ori este nevoie, Conferinţa filialei la care vor fi invitaţi să participe şi reprezentanţi ai structurilor judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 30 – Preşedintele Biroului Executiv este şi preşedintele filialei (sucursalei), calitate în care angajează răspunderea materială şi morală a acesteia. Acesta reprezintă filiala (sucursala) în relaţiile cu unităţile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu alte organe locale de stat sau organizaţii obşteşti.

Şeful inspectoratului judeţean de poliţie este, de drept, preşedintele de onoare al filialei.

Art. 31 – Birourile executive ale filialelor cu un număr mai mare de membri îşi constituie un aparat de lucru având în principiu componenţa menţionată la art.18, constând din personal încadrat prin contract individual de muncă cu timp parţial. Încadrarea acestor posturi cu personal salarizat se aprobă de Biroul executiv.

De asemenea, cu aprobarea aceluiaşi organ, periodic pot fi acordate indemnizaţii sau prime membrilor Biroului Executiv şi altor persoane care aduc servicii importante ASOCIAŢIEI, potrivit normelor tehnice emise de Consiliul Executiv al ASOCIAŢIEI.

Se recomandă ca, de regulă, aparatele de lucru ale Birourilor executive să fie încadrate cu membri ai ASOCIAŢIEI pe bază de voluntariat.

Secţiunea a IV-a – Alte dispoziţii

Art. 32 – Hotărârile organelor de conducere centrale sau teritoriale se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Organele prevăzute la alineatul precedent nu pot lucra decât în prezenţa majorităţii simple a membrilor lor.

Art. 33 – Hotărârile luate în şedinţele organelor de conducere ale ASOCIAŢIEI se consemnează în procese-verbale care se semnează de preşedintele şedinţei. Procesele verbale astfel întocmite se păstrează la sediul ASOCIATIEI sau al filialei (sucursalei) acesteia, la secretariat.

Art. 34 – Hotărârile Conferinţei Naţionale, ale Colegiului Central şi ale Consiliului Executiv se aduc la cunoştinţa tuturor filialelor, în scris, prin grija secretarului Consiliului Executiv.

În mod corespunzător, prevederile alineatului precedent se vor aplica şi la filialele ASOCIAŢIEI care au în subordine sucursale municipale sau orăşeneşti.

Activitatea ASOCIAŢIEI şi a membrilor săi trebuie să se desfăşoare în strictă conformitate cu prevederile statutare, organele competente a elabora hotărârile, deciziile şi recomandările, solicitând în acest scop, dacă e cazul, asistenţa Comisiei de analiză a respectării Statutului.

Art. 35 – Evidenţa membrilor organelor de conducere colective centrale ale ASOCIAŢIEI se ţine la filialele pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.

Art. 36 – Filialele teritoriale nu pot face declaraţii de principiu, prin mijloacele mass-media, privind poziţia acestora în probleme generale ce privesc ASOCIAŢIA în întregul ei, fără acordul prealabil al Consiliului Executiv.

Art. 37 – În cazul în care una din funcţiile din componenţa organelor de conducere ale ASOCIAŢIEI sau filialelor sale rămâne vacantă din diferite motive, Consiliul Executiv, respectiv Birourile Executive, o vor completa şi supune spre aprobare la prima şedinţă a organelor competente.

CAPITOLUL IV

MEMBRII

Secţiunea I – Condiţii generale

Art. 38 – Poate fi membru al ASOCIAŢIEI orice rezervist, cetăţean român, provenit din cadrele active ale unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, indiferent de sex, vârstă, naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică ori situaţie materială, dacă solicită aceasta şi semnează o adeziune la filiala în a cărei rază îşi are domiciliul.

            Pot fi primiţi ca membri ai ASOCIAŢIEI şi ofiţerii în rezervă ai Ministerului Afacerilor Interne care au ieşit din cadrele active fără decizie de pensionare, precum şi persoanele care în urma absolvirii unor cursuri de pregătire ori a stagiului militar cu termen redus în cadrul unităţilor Ministerului Afacerilor Interne  au dobândit gradul de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în rezervă.

De asemenea, pot fi primiţi ca membri ai Asociaţiei şi rezervişti din alte structuri ale sistemului naţional de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate  judecătorească, numai în localităţile unde nu există organizaţii proprii ale acestora, precum şi membrii de familie ai rezerviştilor care beneficiază de pensie de urmaş.

Art. 39 – Nu poate fi membru al ASOCIAŢIEI persoana care face parte din organizaţii publice interzise de lege, căreia i s-a aplicat pedeapsa complementară a degradării militare sau i s-a retras ori a renunţat la cetăţenia română.

Membrii ASOCIAŢIEI nu pot face parte şi din alte asociaţii de pensionari.

Art. 40 – Membrilor ASOCIAŢIEI care prin activitatea lor şi-au adus o contribuţie deosebită la întărirea organizatorică şi numerică a acesteia, sau la acțiuni de menţinere a ordinii publice şi combaterii criminalităţii, li se pot  acorda diplome  de onoare şi pot fi propuşi, de către Consiliul Executiv, după consultarea şefilor structurilor competente din Ministerul Afacerilor Interne,  pentru avansarea la  gradul următor sau pentru a fi decorați.

Secţiunea a II-a – Drepturile membrilor

Art. 41 – Membrii ASOCIAŢIEI au următoarele drepturi:

 1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale ASOCIATIEI, să-şi exprime liber opiniile şi să facă propuneri de îmbunătăţire a activităţii acesteia ;
 2. să participe la luarea deciziilor în cadrul ASOCIAŢIEI;
 3. să fie sprijiniţi în obţinerea unor drepturi legale determinate de calitatea de rezervist;
 4. să beneficieze de toate drepturile prevăzute în Legea privind Statutul cadrelor militare şi Legea privind statutul poliţistului, ordinele şi instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne;
 5. să beneficieze de ajutoare materiale în cazul în care se află în situaţii deosebite;
 6. să contribuie la crearea şi dezvoltarea patrimoniului şi a fondurilor băneşti ale Asociaţiei, atât prin donaţii sau sponsorizări, subscripţii sub orice formă etc., precum şi prin servicii prestate în folosul ASOCIAŢIEI;
 7. să publice în nume propriu, în presă, articole sau materiale cu caracter cultural, impresii, opinii;
 8. să fie avansaţi în grade superioare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 9. să poarte uniforma militară, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 10. să nu fie discutaţi, în lipsă, în organele colective de conducere ale ASOCIAŢIEI pentru faptele sau comportarea lor, decât în cazul în care au fost invitaţi să participe şi au refuzat să se prezinte;
 11. să conteste la organele ierarhic superioare măsurile de sancţionare ce au fost luate împotriva lor;
 12. să ceară renunţarea la calitatea lor de membri ai ASOCIAŢIEI pentru motive bine întemeiate;
 13. m. să fie sprijiniţi pentru înhumarea în cimitire militare şi în organizarea de funeralii şi onoruri militare potrivit regulamentelor în vigoare;
 14. să li se elibereze legitimaţii sau carnete din care să rezulte calitatea de membri ai ASOCIAŢIEI.

Secţiunea a III-a – Obligaţiile membrilor

Art. 42 – Membrii ASOCIAŢIEI au următoarele obligaţii:

 1. să cunoască Statutul ASOCIAŢIEI şi să acţioneze, în orice împrejurare, pentru aplicarea în practică a prevederilor sale;
 2. să participe la şedinţele de lucru ale organelor colective ale ASOCIAŢIEI din care fac parte;
 3. să ia parte la acţiunile specifice iniţiate de ASOCIAŢIE;
 4. să nu desfăşoare, în cadrul ASOCIAŢIEI, activităţi cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide sau organizaţii cu orientări politice;
 5. să propage în rândul rezerviştilor și al cetăţenilor, rolul şi sarcinile Ministerului Afacerilor Interne în apărarea ordinii şi liniştii publice, a ordinii de drept;
 6. să contribuie la propagarea obiectivelor și scopurilor ASOCIAŢIEI în rândul rezerviştilor, şi la crearea unui climat de camaraderie şi solidaritate ostăşească;
 7. să ia atitudine împotriva tuturor acţiunilor sau manifestărilor care aduc atingere sau prejudicii intereselor patriei, statului de drept şi sistemului democratic ori prestigiului forţelor armate şi celor de ordine publică;
 8. să sprijine acţiunile iniţiate de Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile teritoriale ale acestuia pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, pentru apărarea ordinii de drept;
 9. să plătească, la intrarea în ASOCIAŢIE, taxa de înscriere şi contravaloarea legitimaţiei de membru, precum şi cotizaţia anuală la care s-au obligat.

Taxa de înscriere, contravaloarea legitimaţiei de membru şi cuantumul cotizaţiei anuale pentru  membrii Asociaţiei se stabilesc de către Colegiul Central şi sunt obligatorii pentru toate filialele. Comitetele de conducere ale filialelor pot decide mărirea cuantumului cotizaţiei, stabilit de Colegiul Central, suma încasată în plus rămânând la dispoziţia acestora.

 1. să nu comită fapte contrare prevederilor Statutului sau legilor ţării, sau incompatibile cu calitatea de militar şi de membru al ASOCIAŢIEI;
 2. să nu acorde interviuri ori să facă declaraţii în numele ASOCIATIEI dacă nu au fost autorizaţi în acest scop;
 3. prin întreaga lor comportare să fie exemple de cinste şi demnitate, să dovedească respect şi responsabilitate în raporturile cu ceilalţi camarazi şi în relaţiile cu instituţiile militare şi civile, să prezinte, atunci când sunt solicitaţi, expuneri de specialitate, la casele de cultură, în unităţi şi formaţiuni ori în şcolile Ministerului Afacerilor Interne sau la cursurile organizate de acestea.

Secţiunea a IV-a – Sancţiuni disciplinare

Art. 43 – Pentru activitate necorespunzătoare, neplata nemotivată a cotizaţiei timp de 12 luni consecutiv sau pentru comiterea, cu intenţie, de fapte penale sancţionate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, ori pentru fapte incompatibile cu calitatea de militar sau de membru, membrii ASOCIAŢIEI pot fi sancţionaţi cu:

 • avertisment;
 • suspendarea sau eliberarea din funcţie a celor aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 • retragerea calităţii de membru.

Persoanelor cărora li s-a retras calitatea de membru al ASOCIAŢIEI li se vor ridica legitimaţiile care atestă această calitate. Despre măsura retragerii calităţii de membru al ASOCIAŢIEI, când subiectul acesteia este un membru al Comitetului sau al Biroului executiv, preşedintele filialei va informa în scris Consiliul Executiv al ASOCIAŢIEI, în termen de 30 zile.

Art. 44 – Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 43 se aplică de către Biroul Executiv al filialei din care face parte membrul în cauză, inclusiv pentru cei din sucursale, iar în cazul celor care fac parte din organele de conducere de către Comitetele de conducere ale acestora.

Împotriva membrilor Colegiului Central, ai Consiliului Executiv, ai Comisiei de cenzori  şi ai Comisiei pentru analiza respectării Statutului, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 43 se aplică de către Consiliul Executiv.

Art. 45 – Nicio sancţiune disciplinară nu poate fi aplicată unui membru decât după o atentă verificare a faptelor incriminate şi după ce s-a stat de vorbă cu cel în cauză, cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul 41, litera j;

Art. 46 – Cel sancţionat poate face plângere la Consiliul Executiv în termen de 30 zile de la aplicarea sancţiunii.

            Plângerea se rezolvă în termen de 45 zile.

            Hotărârea cu privire la soluţionarea plângerii este definitivă, împotriva acesteia nemaiputându-se folosi o altă cale de atac.

CAPITOLUL VI

MIJLOACELE BĂNEŞTI ŞI MATERIALE ALE ASOCIAŢIEI

Art. 47 – ASOCIAŢIA dispune de mijloace băneşti şi materiale provenite din:

 1. a. taxele de înscriere, contravaloarea legitimaţiilor de membru, cotizaţiile anuale şi dobânzile bancare.
 2.    sume de bani, în lei sau valută, obţinute de la persoane fizice sau juridice, prin donaţii, sponsorizări sau subscripţii sub orice formă.
 3. bunuri proprietatea ASOCIAŢIEI procurate din fonduri financiare proprii sau donate de persoane fizice ori juridice;
 4. bunuri primite în dotare, spre folosinţă gratuită, din partea Ministerului Afacerilor Interne constând în: localuri, mobilier, mijloace de transport, de transmisiuni, dactilografiere şi multiplicare, rechizite etc., atât la nivel central, cât şi la filialele (sucursalele) teritoriale;
 5. alte surse legale.

Art. 48 – Mijloacele băneşti şi cele materiale se vor administra şi folosi în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu Normele tehnice de constituire şi utilizare a fondurilor şi de ţinere a evidenţei contabile materiale şi financiare.

Art. 49 – Toţi membrii ASOCIAŢIEI, şi în mod special personalul încadrat în aparatul de lucru, atât la nivel central cât şi teritorial, au obligaţia să acţioneze, în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru buna administrare, gospodărire, înmulţire şi apărare a mijloacelor băneşti şi materiale ale acesteia.

Art. 50 – Fondurile valutare necesare ASOCIAŢIEI se vor obţine prin posibilităţi proprii, iar în cazuri excepţionale şi cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 51 – Cheltuielile privind deplasarea membrilor ASOCIAŢIEI, efectuate cu ocazia acţiunilor de sprijinire a unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, în îndeplinirea unor sarcini specifice, şi a filialelor (sucursalelor) ASOCIAŢIEI  se vor asigura de către organele financiare ale unităţilor centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 52 – Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toţi membrii ASOCIAŢIEI. Modificarea sau completarea acestuia este atributul exclusiv al Conferinţei Naţionale.

Art. 53 – Sigla ASOCIAŢIEI se aprobă de către Consiliul Executiv, după obţinerea avizelor prevăzute de lege.

Art. 54 – Prezentul Statut va fi tipărit, multiplicat şi difuzat tuturor filialelor ASOCIAŢIEI, în numărul de exemplare necesar, iar membrilor acesteia contra cost, asigurându-se o cotă de rezervă, prin grija Consiliului Executiv.

Art. 55 – ASOCIAŢIA şi filialele sale vor confecţiona ştampile care se aplică pe semnăturile persoanelor cu funcţii de conducere împuternicite să reprezinte interesele acestora.

Art. 56 – Pe lângă filialele teritoriale se pot înfiinţa şi funcţiona Case de Ajutor Reciproc, în condiţiile legii.

Art. 57 – La propunerea lor motivată, filialelor li se pot atribui denumiri simbolice (nume ale unor personalităţi sau localităţi cu trecut istoric). Denumirile respective vor fi aprobate de Consiliul Executiv al ASOCIAŢIEI

Art. 58 – Se stabileşte ziua de 5 iunie, ziua înfiinţării sale în anul 1991, ca Zi  a ASOCIAŢIEI Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 59 – Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată.

ASOCIAŢIA se poate dizolva de drept, prin hotărârea judecătoriei sau prin hotărârea Conferinţei Naţionale, statutar constituită, cu votul a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor.

Filialele teritoriale se pot dizolva numai prin votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor cu cotizaţia la zi.

În caz de dizolvare, destinaţia patrimoniului rămas se va hotărî de către Conferinţa Naţională, pentru ASOCIAŢIE, şi de către Colegiul Central, pentru filialele dizolvate.

Nota bene: În conformitate cu hotărârea Conferinței Naționale Extraordinare din 7 noiembrie 2013, în cuprinsul prezentului Statut sintagma „cadre militare în rezervă și în retragere” a fost înlocuită cu sintagma „rezerviști” întrucât, potrivit prevederilor art. 3 din
H.G. nr. 467/2010 privind instituirea Zilei Rezervistului Militar, „prin rezervist militar se înţelege orice persoană care deţine grad militar în rezervă sau în retragere”.

Prezentul text al Statutului A.N.C.M.R.R. din M.A.I. a fost discutat, adoptat și votat în unanimitate de către Conferința Națională Extraordinară a Asociației din 7 noiembrie 2013 și a fost validat prin Încheierea
nr. 12750/302/2014
din 5 iunie 2014 a Judecătoriei Sectorului 5 București, rămasă definitivă și irevocabilă.

Președintele Asociației,

General-locotenent (r.)

dr. Ioan Hurdubaie

3 thoughts on “Statutul Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne

 1. Emotionat,va scriu ptr un ajutor juridic:am fost angajat ca militar intre anii 1979-1991,la um 0350 Buc(fosta um 0995/D),iar din 1975-1979,angajat civil al aceleiasi unitati.Cum unitatea s-a desfiintat,dar eu nu am inaintat cererea de pensionare ptr act.in cadrul Mde I,va rog sa ma ajutati cu indrumarea la inst.unde pot face si lasa aceasta cerere de pensionare.Posed atestarea din partea MdeI Buc,ptr angajarea in cadrul Mde I,si veniturile realizate pana in 1991,cand am trecut in rezerva.

 2. Pingback: 31 mai – Ziua Rezervistului Militar – Pompierii Romani – Comunitate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.