Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.A.I., întrunită în data de 7 noiembrie 2013 în sesiune extraordinară, din iniţiativa Colegiului Central, a analizat cu exigenţă activitatea organelor de conducere centrale şi locale, a dezbătut şi adoptat propunerile de modificare şi completare a Statutului, precum şi unele măsuri organizatorice importante, inclusiv alegerea unui nou preşedinte al Asociaţiei. A subliniat că în acest an, conferinţele filialelor şi adunările generale ale subfilialelor care au precedat Conferinţa au fost bine pregătite şi s-au desfăşurat conform prevederilor statutare, constituind bune prilejuri de analiză exigentă a organelor de conducere, a modului cum se îndeplinesc măsurile adoptate la cea de-a VI-a Conferinţă Naţională şi propriile hotărâri.

Conferinţa a apreciat, totodată, că întreaga activitate a Asociaţiei s-a desfăşurat în spiritul şi cu deplina respectare a prevederilor Statutului și ale Programului de acţiune adoptat de Conferința Națională din anul 2011. În consens cu documentele ce stau la baza activităţii noastre, a schimbărilor ce au avut loc în structurile M.A.I. şi în legislaţia referitoare la condiţiile de viaţă ale pensionarilor militari, Conferinţa extraordinară a Asociaţiei Naţionale, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:

1. În scopul cunoaşterii temeinice a documentelor adoptate de Conferinţă, până la sfârşitul trimestrului I/2014, preşedinţii de filiale şi subfiliale vor organiza adunări ale membrilor Asociaţiei, pentru aducerea la cunoştinţa acestora a modificărilor şi completărilor făcute la Statut, a direcţiilor de acţiune şi obiectivelor Hotărârii acesteia, stabilind măsuri concrete pentru îndeplinirea, în Programul de activitate pe anul 2014.

2. Pentru întărirea capacităţii organizatorice a Asociaţiei, primirea de noi membri rămâne, în continuare, o sarcină prioritară şi permanentă. Cu sprijinul inspectoratelor judeţene se va acţiona pentru identificarea cadrelor în rezervă şi în retragere care nu sunt membri ai Asociaţiei şi îndeosebi a celor din localităţile mai îndepărtate de oraşele reşedinţă ale filialelor şi subfilialelor, asigurându-se contactarea acestora prin diverse modalităţi pentru a fi atraşi în Asociaţie. De asemenea, se va urmări creşterea rolului subfilialelor în atragerea de noi membri la îndeplinirea unor sarcini şi misiuni specifice unităţilor M.A.I. şi la organizarea unor activităţi cultural-educative şi recreative cu rezerviştii şi familiile acestora.
Pentru a evita scăderea numărului membrilor Asociaţiei în viitor, Conferinţa cere organelor de conducere centrale, comitetelor de conducere şi birourilor executive ale filialelor, să adopte măsuri cu termene precise cu privire la îmbunătăţirea activităţii pentru primirea de noi membri şi achitarea cotizaţiei și să urmărească cu perseverenţă ducerea lor la îndeplinire. Se recomandă, de asemenea, constituirea de noi subfiliale, îndeosebi la filialele care nu au, pentru a atrage cât mai mulţi membri în Asociaţie.

3. Pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă pensionarii militari şi familiile acestora, privind asistenţa medicală şi asigurarea medicamentelor necesare, Consiliul Executiv va menţine în continuare o legătură permanentă cu Direcţia Medicală din M.A.I. şi Casa de sănătate OPSNAJ, pentru dezvoltarea retelei de medici de familie şi de farmacii care să deservească toate cadrele militare în rezervă şi în retragere, pe baza reţetelor compensate sau gratuite.

4. În perioada următoare se vor întreprinde activităţi mai eficiente, inclusiv prin încheierea unor protocoale sau contracte-cadru cu instituţiile organizatoare, pentru ca un număr tot mai mare de membri ai Asociaţiei, să beneficieze de locuri şi bilete de tratament şi odihnă în staţiunile balneo-climaterice la Bazele de odihnă şi tratament ale instituţiilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, unde accesul se poate face în baza actelor medicale de trimitere şi a planificării directe, realizată individual de membrii Asociaţiei interesaţi.

5. Se va continua buna colaborare cu Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, la nivel central şi local, în vederea repartizării fondurilor destinate pensionarilor militari cu pensii sub 700 lei, pe baza propunerilor făcute de birourile executive ale filialelor teritoriale, şi a organizării de activităţi educative şi de recreere în colaborare cu celelalte structuri componente ale Consiliului.
Consiliul Executiv şi birourile executive ale filialelor vor acorda şi în viitor ajutoare băneşti nerambursabile cadrelor militare în rezervă şi în retragere aflate în situaţii deosebite.

6. În conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Executiv va acţiona pentru ca restul filialelor care nu au încă personalitate juridică să întreprindă toate măsurile necesare pentru a intra în legalitate, deoarece acestea sunt considerate puncte de lucru ale Asociaţiei şi crează greutăţi Consiliului Executiv, mai ales din punct de vedere contabil.
De asemenea, Consiliul Executiv, va trimite spre aprobare Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti dosarul cu modificările aduse Statutului Asociaţiei de către Conferinţă şi va asigura publicarea acestuia pe pagina de internet a Asociaţiei, tipărirea și difuzarea sa la filiale, în timp util.

7. În privinţa participării membrilor Asociaţiei la îndeplinirea unor sarcini şi misiuni specifice unităţilor M.A.I., Conferinţa apreciază că atât Consiliul Executiv, cât şi birourile executive ale filialelor trebuie să manifeste mai multă preocupare vizând conlucrarea şi sprijinirea structurilor M.A.I., în baza Protocoalelor de colaborare încheiate la nivel central şi local, pentru intensificarea activităţilor în domeniul menţionat.

8. Informarea permanentă şi sistematică a Consiliului de conducere şi birourilor executive ale filialelor a devenit o sarcină stringentă, în etapa actuală, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii Asociaţiei.
Se impune cunoaşterea problemelor noi care apar, a celor ridicate de membrii Asociaţiei, soluţionarea lor la nivelul organelor de conducere şi aducerea la cunoştinţa celor interesaţi semestrial, trimestrial, lunar şi uneori chiar imediat.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv de mare răspundere se impune modernizarea comunicaţiilor şi a tehnologiei informaţiei, în care sens vor fi continuate demersurile la conducerea M.A.I. pentru sprijinirea dotării cu mijloace şi tehnică de calcul a sediilor filialelor Asociaţiei şi conectării lor la reţeaua de internet M.A.I. De asemenea, toate filialele îşi vor crea adrese de poştă electronică, menite să favorizeze comunicarea operativă cu Consiliul Executiv al Asociaţiei.

9. Consiliul Executiv şi birourile executive ale filialelor şi subfilialelor trebuie să acorde mai multă atenţie organizării activităţilor cultural-educative şi de agrement cu membrii Asociaţiei, cu rezerviştii care nu sunt încă membri ai acesteia. De asemenea, să acţioneze în spiritul Recomandărilor Consiliului Executiv adresate filialelor privind aniversarea „Zilei Rezervistului Militar” şi a „Zilei Asociaţiei”, în vederea atragerii de noi membri în Asociaţie.

10. Studierea şi aplicarea noilor Norme tehnice de constituire şi utilizare a fondurilor şi de ţinere a evidenţei materiale şi financiare, trebuie să fie una din principalele sarcini ale compartimentelor financiare, de la Consiliul Executiv, de la filiale, ale Comisiilor de Cenzori, birourilor executive ale filialelor şi îndeosebi ale contabililor şi casierilor filialelor.
Normele tehnice menţionate urmează să fie distribuite la filiale până la sfârşitul acestui an.

11. Consiliul Executiv şi birourile executive ale filialelor vor acţiona pentru întărirea financiară a Asociaţiei, punându-se accent pe creşterea numărului membrilor acesteia, pe stabilirea unor modalităţi precise de încasare a cotizaţiei: lunar, trimestrial, semestrial sau anual, în raport de posibilităţi, asigurându-se respectarea strictă a normelor legale pentru reducerea drastică a restanţierilor la plata cotizaţiei.

12. Analiza îndeplinirii sarcinilor rezultate din Hotărârea Conferinţei extraordinare a Asociaţiei Naţionale se va realiza semestrial, la nivelul birourilor executive ale filialelor, şi anual la Consiliul Executiv.

Conferinţa împuterniceşte Consiliul Executiv să îmbunătăţească conţinutul acestei Hotărârii, pe baza observaţiilor, propunerilor şi a concluziilor rezultate din dezbaterile participanţilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.